Guangdong Province Travel Guide and Tips

Notable attractions include Danxia Mountain, Yuexiu Hill, Baiyun Mountain in Guangzhou, Star Lake and the Seven Star Crags, Dinghu Mountain, and the Zhongshan Sun Wen Memorial Park for Sun Yat-sen in Zhongshan.